הצג דירות פנויות

פריסת התשלומים והוצאות נלוות

מס' מועד אחוז/סכום מסה"כ התשלומים אחוז מצטבר
1 תוך 3 ימים ממועד החתימה על הסכם המכר 7% 7%
2 ישולם 45 ימים ממועד החתימה על הסכם המכר 13% 20%
3 ישולם 10 חודשים ממועד החתימה על הסכם המכר 23% 43%
4 ישולם 23 חודשים ממועד החתימה על הסכם המכר 23% 66%
5 ישולם 36 חודשים ממועד החתימה על הסכם המכר 24% 90%
6 תשולם 7 ימים לפני מועד המסירה כהגדרתו בהסכם המכר 10% 100%


כל התשלומים צמודים למדד תשומות הבניה באופן המפורט בחוזה המכר.
כל התשלומים ישולמו אך ורק באמצעות פנקס השוברים שיימסר לכל זוכה במעמד חתימת ההסכם.

מועד המסירה:

31/12/2024

הוצאות נלוות:

בנוסף למחיר הדירה, התשלומים הבאים יחולו על הרוכש וישולמו על ידו:

1.  סך של 5,895 ₪ כולל מע"מ או 0.5% ממחיר הדירה בתוספת מע"מ- לפי הנמוך ישולמו ישירות למשרד עו"ד החברה, בגין השתתפות בהוצאות משפטיות של החברה, בעת חתימת החוזה.
2.  מס רכישה בשיעורו ובמועד ע"פ דין.
3.  תשלום בגין התקנת מונה מים.
4.  תשלום בגין התקנת מונה גז.